Wedstrijdregelement BBC
seizoen 2011-2012

Wedstrijdreglementen Bergense Bridgeclub
1. Algemeen
1.01 Er wordt gespeeld op donderdagavond, aanvang 19.45 uur, met een tempo van 4 spellen per 30
minuten incl. wisseltijd, en met een pauze van 10 minuten tussen de 3e en 4e ronde.
Elk seizoen worden er drie parencompetities (gebaseerd op Match Points) en n viertallen-
competitie gespeeld. Tussen de competities door wordt er geladderd en worden er feestdrives
georganiseerd.
1.02 Het wedstrijdschema voor het nieuwe seizoen wordt in concept voorgelegd aan de leden op de
jaarvergadering, voorafgaand aan het competitiejaar.
1.03 Voor de aanvang van het seizoen worden door de T.C. de wedstrijdleiders van de diverse
competities benoemd.
1.04 Promotie is een recht, maar ook een plicht. In bijzondere gevallen kan het bestuur, na overleg met
de Technische Commissie, afwijken van de promotie- en degradatieregeling.
1.05 Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de NBB.
Een volledig ingevulde en voor beide spelers identieke systeemkaart is verplicht in de A-lijn (Gele
groep). In de B-lijn (Oranje groep) en in de C-lijn (Blauwe groep) wordt een eigen systeemkaart
sterk aanbevolen, eventueel kan gebruik gemaakt worden van de standaard systeemkaart Bieder-
meier Groen.
Paren die geen systeemkaart bij zich hebben kunnen wel hun eigen systeem spelen, maar bij
arbitrages oordeelt de arbiter aan de hand van Biedermeier Groen.
In geval van twijfel beslist de arbiter altijd in het voordeel van de niet-overtredende partij.
De alerteer- en stopregels zijn van kracht en er wordt gespeeld met bidding boxes en bridgemates.
1.06 Bruine Sticker Conventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) zijn niet toegestaan.
1.07 Afmeldingen en het melden van invallers dienen donderdag vr 12 uur bekend gemaakt te zijn,
en bij een viertallenwedstrijd 1 dag van te voren.
U kunt dit melden via het boek tijdens een clubavond en/of via het speciale webformulier op onze
website, dan komt uw melding ook bij alle wedstrijdleiders terecht.
1.08 Combinaties die stoppen en/of nieuwe combinaties vormen moeten dit uiterlijk n week voor de
aanvang van de competitie doorgeven aan de wedstrijdleiding.
1.09 Bij de aanmelding van nieuwe paren doen zich 3 situaties voor:
a.) Het nieuwe paar bestaat uit twee leden van de vereniging die een nieuw paar vormen. Voor
indeling wordt uitgegaan van de gemiddelde sterkte van het nieuwe paar.
b.) Het nieuwe paar bestaat uit twee leden die voorheen geen lid van de vereniging waren. Het
paar wordt in de laagste lijn ingedeeld.
c.) Wanneer een lid van de vereniging gaat spelen met een nieuw lid, dan wordt het nieuwe paar
ingedeeld in een lijn, 1 lager dan de lijn van het oude lid.
1.10 Bij afwezigheid van zijn partner kan een speler zelf een invaller kiezen, bij voorkeur een lid van de
BBC. Bij een Feestdrive kunnen alleen mensen van buiten de club invallen, tegen een vantevoren
vastgestelde bijdrage.
1.11 Voor zover in het wedstrijdreglement zaken niet voldoende geregeld zijn, zijn de reglementen
van de NBB van toepassing.
1.12 In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Technische Commissie.
1.13 Meesterpunten voor alle competities en feestdrives (uitgezonderd zomeravonden), worden toegekend
volgens de geldende schaal en voorwaarden van de N.B.B..
1.14 Wijzigingen in het jaarprogramma dienen tijdig bekend gemaakt te worden.
1.15 De Technische Commissie is bevoegd af te wijken van dit wedstrijdreglement, waar dit reglement
leidt tot onbillijkheid jegens club en/of leden. Indien nodig vindt overleg met het bestuur plaats.
1.16 Bezwaren tegen de uitvoering van enig reglement artikel dienen schriftelijk binnen 10 dagen
ingediend te worden bij het bestuur.
juli 2011 Technische Commissie
2. Laddercompetitie
Algemeen:
2.01 Bij meer dan 18 deelnemende paren wordt in twee groepen gespeeld, en bij meer dan 36 deel-
nemende paren wordt in drie groepen gespeeld.
2.02 De rangorde wordt bepaald door de som der behaalde percentages, die na elke zitting in een
ladderopstelling wordt gepubliceerd.
2.03 De indeling van de eerste avond geschiedt in volgorde van inschrijving (binnenkomst).
Invallen:
2.04 Invallers of invallende paren zijn toegestaan, maar dienen op donderdag vr 12.00 uur bekend
gemaakt te zijn aan de wedstrijdleiding (zie ook art. 1.07).
Hierbij geldt dat het resultaat van die avond nooit meer of minder kan zijn dan het eigen
gemiddelde +/+ of -/- 5%.
Afwezigheid:
2.05 Twee combinaties die zonder partner zitten, kunnen samen spelen. Het resultaat zal dan voor beide
paren gelden. Art. 2.04 is dan van toepassing.
2.06 Een paar dient tenminste 2/3 van het aantal te spelen ladderavonden aanwezig te zijn geweest.
Indien een paar een avond verzuimt en dit tijdig meldt, krijgt voor die avond een vervangende score
toegewezen, gelijk aan het gemiddelde van behaalde en nog te behalen scores met een aflopend
maximum volgens onderstaand schema:
1e afwezigheid: Maximum 52,50%
2e afwezigheid: Maximum 50,00%
3e afwezigheid: Maximum 47,50%
4e of meerdere malen afwezig: 0,00%
2.07 Indien een paar zonder tijdige afmelding (zie art. 1.07 = op donderdag vr 12.00 uur bekend
gemaakt) afwezig is, dan krijgt dit paar voor die avond een arbitrale score toegekend, welke gelijk is
aan de laagste score die deze avond in de groep is behaald.
In uitzonderlijke gevallen beslist de Technische Commissie.
Spelen voor de bond/district:
2.08 Wanneer beide partners wegens deelname aan bonds- of districtswedstrijden waarbij ze de BBC
vertegenwoordigen afwezig zijn, wordt dit niet aangemerkt als afwezigheid als bedoeld in art. 2.06
en krijgt het paar de gemiddelde score van behaalde en nog te behalen scores met een minimum
van 52.50%.
juli 2011 Technische Commissie
3. Parencompetitie
Algemeen:
3.01 De parencompetitie wordt gespeeld in groepen van verschillende speelsterkte van 8-14 paren,
gedurende 6 speelavonden. De indeling in de groepen wordt vooraf gemaakt door de T.C., waarbij
de eindstand van de vorige competitie als uitgangspunt wordt genomen. Zie ook art. 1.09.
Invallen:
3.02 Invallers of invallende paren zijn toegestaan, maar dienen op donderdag vr 12.00 uur bekend
gemaakt te zijn aan de wedstrijdleiding (zie ook art. 1.07).
Hierbij geldt dat het resultaat van die avond nooit meer of minder kan zijn dan het eigen
gemiddelde +/+ of -/- 5%.
Afwezigheid:
3.03 Twee combinaties die zonder partner zitten, kunnen samen spelen. Het resultaat zal dan voor beide
paren gelden. Het paar speelt in principe in de groep van de hoogst geklasseerde speler, tenzij dit
om organisatorische redenen niet mogelijk is.
3.04 Bij tijdige afmelding krijgt een paar voor die speelavond een vervangende score gelijk aan het
eigen gemiddelde over behaalde en nog te behalen scores. Dit resultaat is echter de eerste keer
niet meer dan 52.50% en tweede en derde keer niet meer dan 50.00%.
3.05 Indien een paar zonder tijdige afmelding (zie art. 1.07 = op donderdag vr 12.00 uur bekend
gemaakt) afwezig is, dan krijgt dit paar voor die avond een arbitrale score toegekend, welke gelijk is
aan de laagste score die deze avond in de groep is behaald.
In uitzonderlijke gevallen beslist de Technische Commissie.
3.06 Om een stilzittafel te voorkomen kan de wedstrijdleiding een paar verzoeken in een hogere (of
lagere) groep te spelen. Indien mogelijk wordt het op dat moment hoogst geklasseerde (resp. het
laagst geklasseerde) paar het eerst benaderd. Spelen in een hogere groep levert een bonus van
5% op.
Ook kan de wedstrijdleider twee paren met een wachtronde laten spelen op een combi-tafel. Het
bridgemate-programma maakt hier dan een nieuwe spellengroep voor aan.
Spelen voor de bond/district:
3.07 Wanneer beide partners wegens deelname aan bonds- of districtswedstrijden waarbij ze de BBC
vertegenwoordigen afwezig zijn, wordt dit niet aangemerkt als afwezigheid als bedoeld in art. 3.04
en krijgt het paar de gemiddelde score van behaalde en nog te behalen scores met een minimum
van 52.50%.
Promotie:
3.08 Paren moeten tenminste 4 avonden in de competitie zonder invallers hebben gespeeld, om te
kunnen promoveren (zie ook art. 1.04).
Buiten beschouwing blijven hierbij de vervangende scores toegekend volgens art. 3.04.
Degradatie:
3.09 Degradatie zal plaatsvinden op basis van de eindstand.
3.10 Een paar dat meer dan 3 maal afwezig is geweest, degradeert automatisch.
Wachtstand:
3.11 Een paar kan zich nmaal per seizoen afmelden voor een gehele competitieronde, zonder dat
automatische degradatie daarop volgt. Dit moet dan wel vr aanvang van deze competitieronde
worden doorgegeven. In uitzonderlijke gevallen kan de Technische Commissie hiervan afwijken.
Een drietal:
3.12 Een wachtstand (zie art. 3.11), kan ook voorkomen worden door het desbetreffende paar de moge-
lijkheid te geven zich uit te breiden tot een drietal. Voor aanvang van een competitie wordt
het bestaande paar dan uitgebreid met n vaste derde persoon. Combinaties van deze 3 spelers
leveren dan allemaal eigen scores op, en worden dus niet gezien als invalbeurten (zie art. 3.02).
Er dient uiteraard wel gelet te worden op de speelsterkte, en de derde persoon mag geen deel uit
maken van een ander paar tijdens de desbetreffende competitie.
Clubkampioen:
3.13 a) Aan het einde van elke competitie worden kampioenspunten toegekend.
b) Per competitiegroep is een maximum en minimum voor het aantal kampioenspunten vastgesteld:
A-lijn maximum 100 punten en minimum 55 punten
B-lijn maximum 75 punten en minimum 30 punten
C-lijn maximum 45 punten en minimum 0 punten
c) Berekening van de kampioenspunten gebeurt als volgt (voor elke groep apart):
- Eerst wordt het scoreverschil tussen het hoogste en laagste score percentage berekend.
- De deelfactor punten is 45
- De deelfactor wordt gedeeld door het scoreverschil, dit wordt de rekenfactor genoemd.
- Vervolgens wordt bij ieder paar de rekenfactor vermenigvuldigd met hun eigen scoreverschil (is
het hoogste score percentage uit de groep verminderd met hun eigen score percentage).
- Daarna wordt de uitkomst hiervan afgerond op een heel getal, en afgetrokken van het maximaal
aantal te behalen punten van de desbetreffende groep.
d) Het paar dat de meeste kampioenspunten heeft behaald over alle competities, wordt clubkam-
pioen van het jaar. Dit paar dient de gehele competitie als paar (behoudens de regeling van inval-
lers, art. 3.02) samen te hebben gespeeld.
juli 2011 Technische Commissie
4. Clubviertallencompetitie
4.01 De viertallen worden ingedeeld volgens het SWISS-systeem: De eerste avond wordt ingedeeld aan
de hand van de eindstand van de vorige competitie. De volgende avonden worden ingedeeld door
steeds het viertal met het hoogste aantal WP tegen de nummer twee te laten spelen etc.. Wanneer
twee viertallen elkaar al eerder ontmoet hebben, wordt het volgende viertal op de ranglijst de
tegenstander etc..
4.02 De captain van een viertal is in alle gevallen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken
betreffende zijn viertal, en is tevens het aanspreekpunt voor de wedstrijdleider.
4.03 De afwezigheid van n of meerdere spelers wordt door de captain via de gebruikelijke weg
gemeld, uiterlijk een dag voor de speelavond tot uiterlijk 19.00 uur (zie ook art. 1.07).
Bij wegblijven zonder afmelden krijgt men als score 0 punten.
4.04 Bij afwezigheid van n of twee spelers van een viertal, regelt de wedstrijdleider hoe het viertal
wordt aangevuld. Dit kan door viertallen samen te voegen of door een aanvulling van buitenaf.
Bij samenvoeging dient er wel gelet te worden op de speelsterkte en/of de stand van de competitie.
De behaalde score telt voor beide viertallen.
4.05 Om als viertal te kunnen scoren moeten van het viertal minimaal twee personen op de speelavond
aanwezig zijn en samen voor het viertal uitkomen.
4.06 Bij afwezigheid van het totale viertal ontvangt men het eigen gemiddelde van behaalde en nog te
behalen scores, met een maximum van 17 punten.
4.07 Viertalkampioen wordt het viertal dat het beste resultaat heeft behaald.
Bij gelijk eindigen van viertallen wordt de kampioen alsvolgt bepaald:
a) Eerst wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat van de desbetreffende viertallen.
b) Indien er geen onderling resultaat is, dan wordt het verschil bepaald tussen het totaal behaalde
eigen IMP's en het totaal IMP's van de tegenstanders. Het viertal met het grootste verschil wordt
dan viertalkampioen.
juli 2011 Technische Commissie
free web counter


Website Statistieken