De Statuten
van de
Bergense Bridge Club

Naam en Zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: "Bergense Bridge-club".
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".
2. Zij heeft haar zetel te Nieuw-Bergen, gemeente Bergen (Limburg).
Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.
Artikel 2.
De vereniging werd opgericht op één september negentienhonderdzeventig en duurt thans voor onbe-
paalde tijd voort.
Het verenigingsjaar loopt van één januari van een jaar tot en met éénendertig december van datzelfde
jaar.
Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des
woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en
het district waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond;
b. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge
Bond behoort; en
c. het organiseren van- en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen
wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.
Leden en Begunstigers.
Artikel 4.
1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone, ereleden en leden van verdienste, terwijl
de vereniging daarnaast begunstigers kent.
2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen
overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bij-
zondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op
voordracht van het bestuur of van één of meer leden.
4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een
door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de
statuten zijn toegekend en opgelegd.
Toelating.
Artikel 5.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Register.
Artikel 6.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden, leden van
verdienste en begunstigers zijn opgenomen.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
d. door overlijden van het lid;
e. door royement door de vereniging of door de Nederlandse Bridge Bond.
2. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen
van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap
staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel
dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde
beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.
Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkom-
stig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunsti-
gers, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimum-bijdrage, die door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting
tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Bestuur.
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden be-
noemd. De benoeming geschiedt uit de leden. De voorzitter dient in functie door de algemene vergade-
ring te worden gekozen.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het
bepaalde in lid 3.
Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht
door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergade-
ring waarin ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid
de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij
in de keus.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.
Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 11.
1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering als zodanig gekozen.
De functies van vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter technische commissie worden
door het bestuur tussen de benoemde bestuursleden verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan één
functie bekleden.
2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een ver-
vanger aanwijzen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de
wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud
van een besluit beslissend.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluit-
vorming door het bestuur worden gegeven.
Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing.
Artikel 12.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de alge-
mene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van- en bedanken door het bestuurslid of
het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging.
Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot
het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden;
c. hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.
Jaarverslag - Rekening en Verantwoording.
Artikel 14.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigings-
jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, ereleden en leden van verdienste een kas-
commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen
en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.
Algemene Vergadering.
Artikel 15.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -
de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14, met het verslag van de
aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de op-
roeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen van ten
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stem-
men verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ver-
zoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19.
Toegang en Stemrecht.
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ereleden en leden van verdienste van de
vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 6 en geschorste
bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen
van één stem.
4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de
vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze vol-
doende acht.
Ieder lid kan slechts één ander ter vergadering vertegenwoordigen.
Voorzitterschap en Notulen.
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezig-
heid door de vice-voorzitter.
Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter dan treedt één der door het bestuur aangewezen plaats-
vervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de vergadering daarin zelve.
2. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastge-
steld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering.
Artikel 18.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aan-
wezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ver-
gadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedra-
gen kandidaten plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats,
totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is
gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd
tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon,
op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij onge-
tekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwer-
pen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats-
gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het op-
roepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schrif-
telijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de
oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de
artikelen 20 en 21.
Statutenwijziging.
Artikel 20.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met
statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waar-
toe de vereniging behoort.
Dit lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen schriftelijke toestemming van de Nederlandse
Bridge Bond.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijzi-
ging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen,
in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoor-
dige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee-
derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding.
Artikel 21.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die
gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te
leggen.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zo-
danige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 22.
1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap,
introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de wijze van uit-
oefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via
een schriftelijk voorstel door ten minste eenderde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of
op voorstel van het bestuur.
3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te
Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort.
Dit lid mag nimmer gewijzigd worden.
Opmerking:
Deze statuten zijn op 23 december 1993 vastgesteld bij Notaris L.P. Lommen te Gennep. Onze club werd
daar vertegenwoordigd door de toenmalige bestuursleden Truus van de Ende en Elly Mulder.
Een kopie van de originele notariële akte is altijd te verkrijgen bij het secretariaat van onze club.
free web counter


Website Statistieken