Huishoudelijk Reglement
van de
Bergense Bridge Club


Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1
De vereniging is lid van de Nederlandse Bridgebond. De vereniging en haar leden zijn gehouden niet te
handelen in strijd met de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of door het bestuur
van de Nederlandse Bridgebond vastgestelde reglementen.
Art. 2
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het zelfde jaar.
Hoofdstuk 2. LEDEN
Art. 3
Alle leden ontvangen bij toetreding kosteloos een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
Art. 4
Het bestuur kan een ledenstop instellen wanneer de omstandigheden dit eisen.
Art. 5
BeŽindiging van of ontzetting uit het lidmaatschap.
1. Wanneer het bestuur op eigen initiatief de ontzetting wil uitspreken of wanneer het, na het betrok-
ken lid gehoord te hebben, oordeelt gevolg te moeten geven aan een aanvrage als bedoeld in Statuten
artikel 7, lid 3, dan kan het bestuur dat lid hiervan kennis geven, onder uitnodiging als lid uit te treden.
Voldoet het lid hieraan niet, dan volgt ontzetting door het bestuur.
2. Het bedoelde lid heeft recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering. Hetzelfde recht hebben
de stemgerechtigden, die ontzetting hebben aangevraagd, indien het bestuur aan deze aanvraag geen
gevolg geeft.
Ter beslissing in zodanig beroep wordt de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk na het ingekomen
verzoek door het bestuur bijeengeroepen.
De ontzetting wordt geacht te zijn bevestigd of uitgesproken, wanneer tenminste tweederde der uitge-
brachte geldige stemmen zich daarvoor verklaart. Van de uitspraak van de Algemene Vergadering wordt
aan het betrokken lid onmiddellijk kennis gegeven.
Bij beŽindiging van of ontzetting uit het lidmaatschap heeft geen teruggave van contributie of bijdrage
plaats.
Hoofdstuk 3. BESTUUR
Art. 6
Verkiezing bestuursleden.
1. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering worden de bestuursleden uit de gewone leden gekozen.
2. Elk jaar treden ca. 1/3 van de bestuursleden af en kunnen zich herkiesbaar stellen.
3. Elke verkiezing is geheel vrij.
4. Elk lid kan schriftelijk vůůr de Algemene Vergadering kandidaten stellen, onder overlegging van een
getekende verklaring van de kandidaat, dat deze zijn eventuele benoeming zal aanvaarden.
5. Bij enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat als gekozen beschouwd.
6. Het rooster van aftreden is als volgt:
1e jaar: voorzitter en evt. 1e bestuurslid;
2e jaar: penningmeester en wedstrijdleider;
3e jaar: secretaris en evt. 2e bestuurslid.
7. Bij een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende Algemene
Vergadering.
Art. 7
Omschrijving bestuursfuncties.
1. De voorzitter.
a) Leidt de vergaderingen van algemeen en dagelijks bestuur.
b) CoŲrdineert de uitvoering van werkzaamheden in het dagelijks bestuur.
c) Draagt zorg voor een regelmatig persoonlijk contact tussen de verenigingsfunctionarissen en het
dagelijks bestuur.
d) Initieert jaarlijks een beleidsplan voor het komende jaar.
e) Verzorgt de communicatie tussen dagelijks bestuur en het districtsbestuur.
f) Dient de verenigingsbesturen, indien gewenst, van advies.
2. De secretaris.
a) Verzorgt de oproepingen voor vergaderingen van algemeen en dagelijks bestuur.
b) Maakt verslagen van de vergaderingen.
c) Maakt een jaarverslag.
d) Stelt de agenda vast van de vergaderingen in overleg met het dagelijks bestuur.
e) Zorgt voor een adequate informatie aan de verenigingen.
f) Verleent medewerking aan incidentele kring activiteiten.
3. De penningmeester.
a) Stelt jaarlijks een begroting op.
b) Maakt een financieel jaarverslag.
c) Verzorgt de administratieve afwikkeling van alle financiŽle activiteiten van de kring en draagt de
bestuursverantwoordelijkheid daarvoor.
4. Het dagelijks bestuur.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Art. 8
Taak van het bestuur
1. Het bestuur heeft tot taak de belangen van de club te behartigen overeenkomstig de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement.
2. Het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording verschuldigd aan de Algemene
Vergadering en geeft daartoe alle door deze vergadering verlangde inlichtingen.
3. De voorzitter met de secretaris of penningmeester vertegenwoordigt de "Bergense Bridge Club"
in en buiten rechte.
4. Onder leiding van het bestuur worden de besluiten van de Algemene Vergadering uitgevoerd.
Art. 9
Bestuursvergaderingen
1. Besluiten van deze vergadering zijn slechts geldig indien tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.
2. Zo vaak de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wenselijk achten wordt een bestuurs-
vergadering bijeengeroepen. In ieder geval wordt binnen een maand na iedere Algemene Vergadering
een bestuursvergadering gehouden.
3. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt, die tijdens de vergadering d.o.v. voor
akkoord worden getekend, door de voorzitter en secretaris.
4. Op stemmingen in de bestuursvergaderingen zijn de artikelen 10, 11 en 14 van dit Huishoudelijk
Reglement van toepassing.
Hoofdstuk 4. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Art. 10
1. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens art. 25 van het
Huishoudelijk Reglement.
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Wanneer bij eerste stemming
over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats over de twee
personen, die de meeste stemmen op zich verenigden.
Komen tengevolge van een gelijk aantal uitgebrachte stemmen meer dan twee personen in aanmerking,
dan strekt de herstemming zich uit over al deze personen. Is ook daarbij geen volstrekte meerderheid
verkregen, dan beslist het lot.
3. Onder meerderheid der stemmen wordt verstaan: meer dan 50% van de geldig uitgebrachte stem-
men.
4. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor het tekenen van een presentielijst door de aanwezige leden.
Art. 11
1. De voorzitter benoemt de stemcommissie, welke de stembriefjes opent en beslist over de geldigheid
van iedere uitgebrachte stem.
2. Als niet uitgebrachte stemmen worden beschouwd:
a) stembriefjes in blanco en onthoudingen;
b) stembriefjes, welke een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c) stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen;
d) ondertekende stembriefjes.
3. De beslissing of bovenvermelde gevallen zich al dan niet voordoen berust bij de stemcommissie, die
van die beslissing mededeling doet aan de vergadering.
Art. 12
Stemmen bij volmacht is uitgesloten.
Art. 13
1. De algemene vergaderingen van leden worden onderscheiden in jaarlijkse en buitengewone. Zij zijn
alleen toegankelijk voor alle leden.
2. Jaarlijks wordt tenminste ťťn algemene vergadering gehouden en wel in de maand januari.
Art. 14
Buitengewone Algemene vergaderingen hebben plaats:
1. Wanneer het bestuur dit wenselijk acht.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste 25% van de stemgerechtigde leden aan het bestuur met
opgave en toelichting van de punten, welke zij wensen te doen behandelen. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk doch binnen 4 weken aan zodanig verzoek gevolg te geven. Blijft het bestuur in
gebreke dan hebben bedoelde leden het recht zelf een algemene vergadering uit te schrijven.
Art. 15
1. De algemene vergaderingen worden tenminste vijf weken van te voren aangekondigd.
2. Leden, die enig voorstel door een algemene vergadering wensen te doen behandelen, zenden dit,
schriftelijk ondersteund, drie weken voor de vergadering bij het bestuur in.
3. Twee weken voor de vergadering moet de kandidaatstelling door het bestuur, de ingekomen voor-
stellen van de leden, het financieel verslag en de agenda van de vergadering aan de leden uitgestuurd
worden.
Art. 16
De gewone orde van werkzaamheden op de jaarlijkse Algemene Vergadering is als volgt:
1. Behandeling van de notulen der vorige vergadering.
2. Mededeling van ingekomen stukken.
3. Verslag secretaris over de werkzaamheden en toestand van de club in het afgelopen jaar.
4. Rekening en verantwoording der inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar door de penning-
meester; verslag hierover uit te brengen door de kascommissie, benoemd op de vorige jaarlijkse
vergadering.
5. Aanbieding van de begroting van ontvangsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar.
6. Mededelingen en voorstellen bestuur.
7. Verkiezing van leden van het bestuur.
8. Verkiezing van leden van onder punt 4 bedoelde commissie.
9. Eventuele andere zaken.
10. Rondvraag.
Art. 17
1. Op de algemene vergadering wordt jaarlijks de contributie vastgesteld voor de gewone leden.
2. De door de gewone leden te betalen contributie dient bij vooruitbetaling voldaan te worden.
Hoofdstuk 5. FINANCIňN
Art. 18
1. Het financieel beleid wordt gevoerd door het bestuur.
2. Het financieel beheer wordt gevoerd door de penningmeester.
3. Het bestuur is voor zijn financieel beleid verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.
4. De penningmeester is persoonlijk aansprakelijk voor alle financiŽle middelen, welke hij onder zijn
beheer heeft.
5. De penningmeester is voor zijn financiŽle beheer verantwoording schuldig aan het bestuur en aan
de Algemene Vergadering.
6. De penningmeester doet slechts uitgaven, welke goedgekeurd zijn door het bestuur.
7. Alleen de penningmeester verricht de uitgaven en int de aan de "Bergense Bridge Club"
verschuldigde bedragen.
8. Behalve aan zichzelf voor porti en soortgelijke kleine onkosten doet de penningmeester aan schuld-
eisers van de "Bergense Bridge Club" geen betaling dan op grond van en onder overlegging van een
behoorlijk bewijsstuk van het verkregen recht van de schuldeiser.
Art. 19
1. Aan het eind van ieder verenigingsjaar maakt de penningmeester de rekening en balans op en laat
deze door het bestuur aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering onderwerpen.
2. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het financiŽle verslag dechargeert de penningmees-
ter, het bestuur en de kascommissie behoudens later gebleken valsheid in bewijsstukken.
3. De Algemene Vergadering is bevoegd de goedkeuring voor de penningmeester, het bestuur en de
kascommissie afzonderlijk uit te spreken.
Art. 20
1. Leden van het bestuur hebben recht op vergoeding uit de kas van porto-, reis- en verblijfkosten in
het belang van de "Bergense Bridge Club" en binnen hun bevoegdheid gemaakt.
2. De tarieven voor de reis- en verblijfkosten worden door het bestuur vastgesteld.
3. Declaraties moeten uiterst gespecificeerd zijn en voor iedere uitgave de datum hiervan vermelden.
4. Heeft de penningmeester bezwaren tegen een ingediende declaratie en wenst de declarant deze
niet te herzien, dan beslist het bestuur over het al of niet uitbetalen.
Hoofdstuk 6. COMMISSIES
Art. 21
Kascommissie
1. Jaarlijks wordt door de Algemene Vergadering een kascommissie bestaande uit 2 niet-bestuursleden
benoemd.
2. Namens de Algemene Vergadering oefent de kascommissie controle op het financieel beheer van de
penningmeester uit. Uit dien hoofde is de penningmeester verplicht aan de commissie alle gewenste
inlichtingen en opgaven te verschaffen.
3. De kascommissie brengt van haar bevindingen rapport uit aan de jaarlijkse Algemene Vergadering
en brengt de opmerkingen, waartoe de controle aanleiding geeft ter kennis van het bestuur.
4. Voor het uitoefenen der controle vergadert de commissie:
a) wanneer de penningmeester tussentijds ophoudt lid van het bestuur te zijn;
b) voor de controle van de boeken over het afgelopen jaar.
Art. 22
Technische Commissie
De Technische Commissie wordt door het bestuur voor- gedragen op de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering.
Art. 23
Taak van de Technische Commissie:
1. Is na overleg met het bestuur bevoegd alle maatregelen te treffen die een goed verloop van de
competitie bevorderen.
2. Stelt jaarlijks een competitieplan op.
3. Houdt toezicht op de strikte naleving van het competitiereglement.
4. Stelt jaarlijks een promotie- en degradatieregeling op en laat deze door het dagelijks bestuur
goedkeuren.
5. Verricht de administratie, noodzakelijk om een goed inzicht in het competitieverloop te hebben.
6. Stelt in overleg met de verenigingen de plaats(en) en datum (data) vast van de te spelen promotie-
wedstrijden.
Hoofdstuk 7. SLOTBEPALINGEN
Art. 24
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Art. 25
1. Voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt vereist dat tenminste tweederde der ter alge-
mene vergadering uitgebrachte stemmen de voorgestelde wijziging goedkeurt.
2. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten op de agenda voor de Algemene
Vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, zijn vermeld.
free web counter


Website Statistieken